Hotărârea nr. 123/2005

OBIECT: PRELUAREA CENTRULUI PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST BRASOV DE CATRE DIRECTIA DE SERVICII SOCIALE,ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 FEBRUARIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 200

HOTĂRÂREA NR. 123

Obiect: preluarea Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov de către Direcţia de Servicii Sociale, începând cu data de 1 februarie 2005;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 3.569 din 9 martie 2005, ale Direcţ
iei de Servicii Sociale Braşov, prin care s-a propus preluarea personalului Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 71/2003, Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2005, Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii; H.G. nr. 90/2003 - privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţăa Socială; Legea nr. 116/2002 - privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; H.G. nr. 1.149/2002 - privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 116/2002, Legea nr. 705/2001 - privind sistemul naţional de asistenţă socială;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. i, n şi s, art. 46, alin. (1) şi art. 126 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă începând cu data de 1 februarie 2005, preluarea "Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov" de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov.
Art. 2. Personalul Centrului pentru Persoane Fără Adăpost va fi preluat de către Direcţia de Servicii Sociale Braşov prin transfer, în condiţiile art. 169 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.
Art. 3. Se aprobă începând cu data de 1 februarie 2005, trecerea în administrarea şi folosinţă gratuită a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov a imobilului situat în str. Zizinului nr. 126 C, Braşov.
Art. 4. Se aprobă începând cu data de 1 februarie 2005, trecerea în administrarea şi folosinţa gratuită a Direcţiei de Servicii Sociale Braşov a bunurilor (obiecte de inventar şi mijloace fixe) prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Predarea - primirea se va face pe baza de proces - verbal încheiat între cele două instituţii.
Art. 6. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.