Hotărârea nr. 122/2005

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 44/2005, APROBAREA ORGANIGRAMEI, A STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE POLITIEI COMUNITARE A MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL

HOTĂRÂREA NR. 122

Obiect: modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005, aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul despeciaIitate, înregistrate sub nr. 16.250/2005 ale Serviciului Contencios şi aplicarea Legii nr. 10/2001, prin care s-a propus modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 44/2005 şi aprobarea organigramei a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile Legii nr. 371/2004, privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, ale H.G. nr. 2.295/2004, privind regulamentuI cadru de organişare şi funcţionare a Politiei Comunitare, ale Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici reapublicată, ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii şi ale Hotărârii  Consiliului Local nr. 44/2005, privind infiinţarea Poliţiei Comunitare a Municipiului Braşov;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 - 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. i şi e şi art.46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliul Local nr. 44 din 26 ianuarie 2005 în sensul schimbării denumirii din Serviciul Public Poliţia Comunitară Braşov în Direcţia Poliţia Comunitară Braşov.
Art. 2. Se aprobă organigrama Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, conform anexei nr. 3, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 5. Numărul total de posturi al Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov va fi de 225 posturi.

Art. 6. Bugetul Direcţiei Poliţia Comunitară se va aproba prin hotărâre de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov. 
Art. 7. Anexele nr. 1 - 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 26 ianuarie 2005, se va republica conform modificărilor din prezenta hotărâre.
Art. 9. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.