Hotărârea nr. 121/2005

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI FISCALE BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGIS

HOTĂRÂREA NR. 121

Obiect: aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 28.967 din data de 10 martie 2005, ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune aprobarea statului de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 92/2004, privind reglementarea drepturilor de natură salarială şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005;
Având la bază prevederile Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii) a H.G. nr. 281/1993, cap. VI, art. 24, H.G. nr. 775/1998, art. 7, alin. 2; .
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 - 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei Fiscale Braşov pentru anul 2005, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Direcţia Fiscală Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.