Hotărârea nr. 120/2005

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE SI AL CAMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

HOTĂRÂREA NR. 120


Obiect: aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale şi al Căminului pentru Persoane Vârstnice;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 3.550/2005, ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, prin care se propune aprobarea statului de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale şi al Căminului pentru Persoane Vârstnice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2005, prin care s-a aprobat organigrama Direcţiei de Servicii Sociale şi a Căminului pentru Persoane Vârstnice; Legea nr. 272/2004; O.U.G. nr. 105/2003; O.G. nr. 68/2003, privind serviciile sociale; Legea nr. 53/2003 -Codul Muncii; H.G. nr. 90/2003; Legea nr. 519/2002; H.G. nr. 427/2001; Legea nr. 416/2001; Legea nr. 17/2000; Legea nr. 188/1999; Legea m:. 208/1997; Legea nr. 114/1996;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1-7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 1, lit. e , s, art. 46, alin. (1) şi art. 68, alin. (1), lit. ţ din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Căminul pentru Persoane Vârstnice vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.