Hotărârea nr. 12/2005

OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - ZONA DE LOCUINTE, STR. MOLIDULUI, CARTIER VALEA CETATII, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE S

HOTĂRÂREA NR. 12


Obiect:
avizarea documentaţiei "P. U.Z.. - Zona de locuinţe, str. Molidului, cartier Valea Cetăţii, Braşov";


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 60.845 din 15 decembrie 2004, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus avizarea documentaţiei "P.U.Z. - Zona de locuinţe, str. Molidului, cartier Valea Cetăţii, Braşov"; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 


 HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se avizeaza documentaţia "P:U.Z. - Zona de locuinţe, str. Molidului, catier Valea Cetăţii, Braşov", iniţiată de Primăria Municipiului Braşov şi elaborată de S.C GLOBAL PROJECT S.R.L. 
Art. 2. Până la faza de aprobare a documentaţiei, aceasta se va completa cu toate avizele şi cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 5.196 din 3 decembrie 2004.
Art. 3. Primarul Municipiulul Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.