Hotărârea nr. 119/2005

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC DE ADMINISTRARE CRESE PENTRU ANUL 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA

HOTĂRÂREA NR. 119

Obiect: aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe pentru anul 2005;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 406 din 28 februarie 2005, ale Serviciului Public de Administrare Creşe prin care se propune aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţi bugetare, Legii nr. 154/1998, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică; O.G. nr. 24/2000, privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar; Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1.955/1995, pentru "ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor; O.U.G. nr. 115/2004, privind salarizarea şi alte dreptuli ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar; menţionam că întreg personalul angajat al Serviciului Public de Administrare Creşe este personal contractual;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, Legea nr. 511/2004, privind bugetul de stat pe anul 2005;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 - 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al Serviciului Public de Administrare Creşe conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.