Hotărârea nr. 118/2005

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC ADMINISTRARE PIETE SI SALVAMONT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL D

HOTĂRÂREA NR. 118


Obiect: aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Administrare Piete şi Salvamont;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 988 din 10 martie 2005, ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont, prin care se propune aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont; .
Având în vedere organigrama Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2005;
Având la bază prevederile Legii nr. 53/2003 (Codul Muncii), ale H.G. nr. 281/1993, Cap. VI, art. 24; H.G. nr.775/1998, art. 7, alin. 2;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 - 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, 

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al Serviciului Public Administrare Pieţe şi Salvamont conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Postul de muncitor şofer din cadrul Biroului Salvamont, se transformă în "salvator montan", statul de funcţii modificându-se corespunzător.
Art. 3. Serviciul Public Administrare Pieţe şi Salvamont va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.