Hotărârea nr. 117/2005

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A ANIMALELOR PENTRU ANUL 2005, CONFORM ANEXEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA EXTRAORDINARA LA DATA DE 14 MARTIE 2005; ANALIZÂND

HOTĂRÂREA NR. 117

Obiect: aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public de Gestionare a Animalelor pentru
 anul 2005, conform anexei


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 182 din 8 martie 2005, ale Serviciului Public de Gestionare a Animalelor, prin care se propune aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public de Gestionare a Animalelor;
Având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 - 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al Serviciului Public de Gestionare a Animalelor pe anul 2005, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Serviciul Public de Gestionare a Animalelor va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.