Hotărârea nr. 116/2005

OBIECT: APROBAREA STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI PROPRIU AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV SI A STATELOR DE FUNCTII PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL AL UMP: CENTRUL PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST, CENTRUL ASISTENTI SOCIALI ZONALI, CENTRUL MATER

HOTĂRÂREA NR. 116

Obiect: privind aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov şi a statelor de funcţii pentru personalul contractual al UMP: Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, Centrul Asistenţi Sociali Zonali, Centrul Maternal "Casa Mamei";


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 14 martie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 15.589 din 10 martie 2005 ale Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Braşov, prin care s-a propus aprobarea statului de funcţii al aparatului propriu, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind statutul funcţionarilor publici, republicată;
Având în vedere organigrama aparatului propriu al Consiliului Local Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 83/2005; 
Având la baza prevederile art. 21, lit. c din Legea nr. 188/1999, republicată şi ale Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii;
Având în vedere avizul nr. 170/2005 al A.N.F.P. cu privire la funcţiile publice propuse;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 - 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul art. 38, alin. 2, lit. e şi art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă statul de funcţii al aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform anexei nr. 1. 
Art. 2. Se aprobă statul de funcţii al UMP:
Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, conform anexei nr. 2.
Centrul Asistenţi Sociali Zonali, conform anexei nr. 3.
Centrul Maternal "Casa Mamei", conform anexei nL 4.
Art. 3. Anexele 1, 2, 3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.