Hotărârea nr. 115/2005

OBIECT: ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ART. 2 AL HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 62 DIN 7 FEBRUARIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI

HOTĂRÂREA NR. 115


Obiect: Privind îndreptarea erorii materiale din Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local
nr. 62 din 7 februarie 2005. 


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 376/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care se propune îndreptarea erorii materiale cuprinsă la Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 7 februarie 2005;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 7 februarie 2005;
Având în vedere avizele comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 7 februarie 2005, în sensul că în loc de Hotărârea Consiliului Local nr. 427/2000 se va înscrie Hotărârea Consiliului Local nr. 427/200l.
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 7 februarie 2005, modificată conform Art. 1 din prezenta hotărâre, se va republica.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.