Hotărârea nr. 114/2005

OBIECT: "REORGANIZARE COMISIE TEHNICA DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE

HOTĂRÂREA NR. 114

 

 Obiect: Privind "Reorganizare Comisie tehnică de amenajarea teritoriului şi
urbanism".

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 9.967 din 17 februarie 2005, ale Serviciului. Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care se propune "Reorganizare Comisie tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism";
Având în vedere Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. c şi Art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism în următoarea componenţă: 
 1. Primarul municipiului Braşov - preşedinte al comisiei;
 2. - 3. Cei doi viceprimari - membri
 4. Secretarul municipiului Braşov - membru
 5. Arhitectul şef al municipiului Braşov - membru
 6. Directorul Direcţiei Tehnice - membru
 7. Directorul Administrare Domeniu Public şi Privat - membru
 8. Şeful Serviciului Autorizări şi Disciplina în Construcţii - membru
 9. Şef Birou Unic de Autorizare - membru
1O.Şeful Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane - membru
11. Preşedintele Ordinului Arhitectilor
12. Directorul Inspectoratului Teritorial în Construcţii;
13. - 14. - 15. - Trei membri ai Consiliului Local Braşov:
- un reprezentant al Comisiei 1 a Consiliului Local

- un reprezentant al Comisiei 2 a Consiliului Local

- un reprezentant al Comisiei 5 a Consiliului Local
 16. Dl. Alexa Sebastian - membru
Art. 2. La comisie vor fi invitaţi directorii generali sau reprezentanţii împuterniciţi ai regiilor şi societăţilor deţinătoare de reţele edilitare în funcţie de problematica înscrisă pe ordinea de zi.
Art. 3. Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Braşov şi Inspectoratul pentru Protecţia Mediului Braşov îşi vor desemna câte un reprezentant având statutul de invitat şi care vor fi consultaţi, după caz, în probleme specifice.

Art. 4. Membrii titulari ai comisiei care nu vor putea participa la şedinţele comisiei din motive obiective, vor fi supliniţi de înlocuitorii de drept.
Art. 5. Comisia avizează din punct de vedere tehnic documentaţiile de amenajarea teritoriului şi de urbanism, precum şi studiile de fundament are sau cercetările prealabile.
Art. 6. Comisia tehnică de amenajarea teritoriului şi urbanism funcţionează legal în prezenţa a 2/3 din totalul membrilor săi şi ia hotărâri valabile cu jumătate plus unul din numărul celor prezenţi la şedinţă. 
Art. 7. Comisia se întruneşte în fiecare zi de luni la ora 9:30 la sediul Primăriei Municipiului Braşov - sala de şedinţe a Consiliului Local Braşov - din B-dul Eroilor nr. 8. 
Art. 8. Convocarea şi ordinea de zi a şedinţei se vor realiza prin grija secretariatului comisiei, care va fi asigurat de două persoane nominalizate prin dispoziţie de primar.
Art. 9. Avizele Comisiei de amenajarea teritoriului şi urbanism, privind documentaţiile de urbanism (P.UG., P.UZ., P.UD., teme de proiectare pentru lucrări pe domeniul public şi privat al statului sau al localităţii, după caz), se vor supune aprobării Consiliului Local Braşov. 
Art. 10. La şedinţele de avizare ale comisiei nu pot participa la luarea deciziei, membrii care au calitatea de autori ai documentaţiei sau a proiectelor supuse avizării.

Art. 11. Hotărârea Consiliului Local nr. 519 din 25 octombrie 2004 şi orice altă prevedere contrară se revocă.
Art. 12. Primarul municipiului Braşov, persoanele, compartimentele şi instituţiile nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.