Hotărârea nr. 113/2005

OBIECT: APROBAREA DOCUMENTATIEI "MODIFICARE P.U.D. - SECTIE DE MONTAJ SI DESFACERE PRODUSE ELECTROCASNICE - SEDIU S.C. GENERAL PYT S.R.L., STR. BRAZILOR NR. 61, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DA

HOTĂRÂREA NR. 113


ObiectPrivind aprobarea documentaţiei "Modificare P.U.D. - Secţie de montaj şi
 desfacere produse electrocasnice - sediu S.C. General Pyt S.R.L., str. Brazilor nr. 61, Braşov".


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 8.505 din 11 februarie 2005, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "Modificare P.U.D. - Sectie de montaj şi desfacere produse electrocasnice - sediu S.C. General Pyt S.R.L., str. Brazilor nr. 61, Braşov";
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completataă ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
Având în vedere avizele corriisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului  Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. e şi Art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă documentaţia "Modificare P.U.D. -Sectie de montaj şi desfacere produse electrocasnice - sediu S.C. General Pyt S.R.L., str. Brazilor nr. 61, Braşov", iniţiată de Peticilă Florentin şi Manuela şi S.C. "General Pyt S.R.L. şi elaborată de arh. loan Delibaş. Terenul se află în proprietatea beneficiarilor Peticilă Florentin şi Manuela şi construcţia în proprietatea S.C. General Pyt S.R.L., conform extrasului C.F. nr. 34366 din 30 septembrie 2004, înscris în C.F. nr. 24500, sub nr. top. (7262/1, 7263, 7264)/9/6/1, (7262/1, 7263, 7264)/9/6/2, (7262/1, 7263, 7264)/9/6/3, având suprafaţa de 4.500 m.p.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.