Hotărârea nr. 111/2005

OBIECT: APROBAREA LISTEI NOMINALE A BENEFICIARILOR ABONAMENTELOR PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN PE LUNA FEBRUARIE 2005; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNE

HOTĂRÂREA NR. 111


 Obiect: Privind aprobarea listei nominale a beneficiarilor abonamentelor pe
mijloacele de transport în comun pe luna februarie 2005.

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 2.623 din 14 februarie 2005 ale Direcţiei de Servicii Sociale, prin care se propune aprobarea listei norninale a beneficiarilor abonarnentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna februarie 2005;
Având în vedere Art.18, lit. j şi Art.19, lit. g din Legea nr. 519/2002, privind protecţia specială a persoanelor cu handicap; Legea nr. 343 din 12 iulie 2004, Art. 4, alin. (2) din Ordinul nr. 290 din 17 aprilie 2003, privind aprobarea normelor metodologice pentru modalitatea de acordare a gratuităţii transportului urban şi interurban; H.C.L. nr. 71/2003, republicată, privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;
Având în vedere avizele cornisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. i şi s şi Art. 46, pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă lista nominală a beneficiarilor abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pe luna februarie 2005, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale prin Serviciul pentru Persoane eu Handicap şi Serviciul Financiar, Contabilitate Buget va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.