Hotărârea nr. 110/2005

OBIECT: APROBAREA PLATII TRANSPORTULUI DUS - ÎNTORS, ÎN FRANTA, A 3 PICTORI SELECTIONATI PENTRU A PARTICIPA LA PROIECTUL "RESEDINTA DE ARTISTI - SEJUR DE DOCUMENTARE SI CREATIE PENTRU PICTORII DIN BRASOV ÎN FRANTA (TOURS) ANUL 2005"; CONSILIUL LOC

HOTĂRÂREA NR. 110


Obiect: Privind aprobarea plăţii transportului dus-întors, în Franţa, a 3 pictori selecţionaţi pentru a participa la proiectul "Reşedinţa de artişti - sejur de documentare şi creaţie pentru pictorii din Braşov în Franţa (Tours) anul 2005".
 

ConsIliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 5.273/2005 ale Biroului pentru Relaţii Externe şi O.N.G. din cadrul Direcţiei Servicii Interne, prin care s-a propus aprobarea plăţii transportului dus-întors, în Franţa, a 3 pictori selectionaţi pentru a participa la proiectul "Reşedinţa de artişti - sejur de documentare şi creaţie pentru pictorii din Braşov în Franţa (Tours) anul 2005";
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. x din Legea Adrninistraţiei Publice Locale. nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă contribuţia financiară a municipiului Braşov, în valoare totală de 45.631.200 lei, la proiectul "Reşedinţa de artişti - sejur de documentare şi creaţie pentru pictorii din Braşov în Franţa (Tours) anul 2005" prin plata transportului dus-întors, în Franţa, pentru cei 3 pictori selectionaţi pentru a participa la proiectul menţionat.
Art. 2. Plata se va face din creditele aprobate la Capitolul 51.02. Autorităţi Publice, deplasări în străinătate.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.