Hotărârea nr. 11/2005

OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "P.U.Z. - STR. LÂNII - STR. DIMITRIE ANGHEL (PLUGARILOR) - ZONA DE LOCUINTE BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE

HOTĂRÂREA NR. 11


Obiect: avizarea documentaţiei "P. U.Z. - str. Lânii - str. Dimitrie Anghel (Plugarilor) - zona de locuinţe Braşov.";

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedintă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
 Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 60.844 din 15 decembrie 2004, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protectia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus avizarea documentaţiei "P.U.Z. - str. Lânii - str. Dimitrie Anghel (Plugarilor) - zona de locuinţe, Braşov";
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se avizeaza documentaţia "P.U.Z. - str. Lânii - str. Dimitrie Anghel (Plugarilor) -zona de locuinţe, Braşov", iniţiată de Primăria Municipiului Braşov şi elaborată de S.C AIBA PROIECT S.R.L.
Art. 2. Până la faza de aprobare a documentaţiei, aceasta se va completa cu toate avizele şi cerinţele impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 5.199 din 3 decembrie 2004. 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.