Hotărârea nr. 109/2005

OBIECT: REALIZAREA RELATIEI DE ÎNFRATIRE ÎNTRE ORASUL HOLSTEBRO DANEMARCA SI MUNICIPIUL BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORT

HOTĂRÂREA NR. 109


 Obiect: Privind realizarea relaţiei de înfrăţire între oraşul Holstebro Danemarca şi
Municipiul Braşov. 


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 9.545 din 16 februarie 2005 ale Biroul pentru Relaţii Externe şi O.N.G., prin care s-a propus înfrăţirea cu oraşul Holstebro- Danemarca;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, alin. (1) şi alin. (2), lit. x din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă realizarea înfrăţirii dintre Municipiul Braşov şi Oraşul Holstebro -Danemarca.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.