Hotărârea nr. 107/2005

OBIECT: ACORDAREA UNOR FACILITATI FISCALE PERSOANELOR FIZICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGISTRATE CU NR. 20.

HOTĂRÂREA NR. 107


Obiect: Privind acordarea unor facilităţi fiscale persoanelor fizice.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 20.824 din 16 februarie 2005, ale Direcţiei Fiscale Braşov, prin care se propune acordarea unor facilităţi fiscale persoanelor fizice;
în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, precum şi Hotărârii de Guvern nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local;
În temeiul Art. 38, lit. d şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă menţinerea scutirii la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferent locuinţei de domiciliu a contribuabililor persoane fizice, a căror situaţie materială se încadreaza în prevederile Anexei nr.1 privind Regulamentul de stabilire a procedurilor şi criteriilor de acordare a scutirii la plata impozitelor pe clădiri şi teren.
Art. 2. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.