Hotărârea nr. 106/2005

OBIECT: REVOCAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 85/1997, PRIN CARE S-A APROBAT OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC CU CHIOSCURI DE PRESA DE CATRE S.C. RODIPET S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEB

HOTĂRÂREA NR. 106


Obiect: Privind revocarea Hotiăriârii Consiliului Local nr. 85/1997, prin care s-a aprobat ocuparea domeniului public cu chioşcuri de presă de către S.C. Rodipet S.A.


ConsiIiul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 9.554 din 16 februarie 2005 ale Serviciului Ocupare Locuri Publice din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, prin care s-a propus revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/1997, prin care s-a aprobat ocuparea domeniului public cu chioşcuri de presă de către S.C. Rodipet S.A.;
Având în vedere prevederile Art. 38, lit. f şi g din Legea nr. 215/2001;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38; lit. p şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 85/1997, prin care s-a aprobat ocuparea domeniului public cu chioşcuri de presă de către S.C. Rodipet S.A..

Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.