Hotărârea nr. 105/2005

OBIECT: MODIFICAREA ART. 1, PUNCT C DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 463 DIN 27 SEPTEMBRIE 2004; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE

HOTĂRÂREA NR. 105


Obiect: Privind modificarea Art. 1, punct c din Hotărârea Consiliului Local nr. 463
din 27 septembrie 2004. 


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 20.825 din 16 februarie 2005, ale Direcţiei Fiscale, privirid modificarea Art. 1, pct. c din Hotărârea Consiliului Local nr. 463 din 27 septembrie 2004;
Având în vedere prevederile Art. 253, alin. (6) din O.G. nr. 83/2004, Legea nr. 494/2004 privind aprobarea O.G. nr. 83/2004, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 46, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

 HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se modifică Art. 1, punctul c din Hotărârea Consiliului Local nr. 463 din 27 septembrie 2004, care va avea următorul cuprins:
"Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2005, după cum urmează:
c) în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 5% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare".
Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 463 din 27 septembrie 2004 astfel modificată, va fi republicată.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.