Hotărârea nr. 104/2005

OBIECT: ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR PENTRU CARE NU EXISTA OBLIGATIVITATEA ÎNMATRICULARII; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITA

HOTĂRÂREA NR. 104


 Obiect: Privind înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea
înmatriculării
.


Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 6.453/2005, ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, prin care s-a propus înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării;
Având în vedere prevederile Art. 14 din O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice şi ale Art. 41 din H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare apare necesitatea emiterii unei hotărâri de consiliu local care să reglementeze înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului  Local Braşov;
În temeiul Art. 38, (3) şi Art. 46 (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Tramvaiele, troleibuzele, maşinile autopropulsate pentru lucrări, maşinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tracţiune animală şi alte vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatriculării şi ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Braşov, se înregistrează la Primăria municipiului Braşov. 
Art. 2. Înregistrarea şi radierea vehiculelor prevăzute la Art. 1 se face de către Direcţia Tehnică a Primăriei municipiului Braşov, Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, care ţine şi evidenţa vehiculelor supuse înregistrării.
Art. 3. La data înregistrării vehiculului, Direcţia Tehnică- Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, atribuie acestuia un număr de înregistrare şi eliberează un certificat de înregistrare, iar după caz, eliberează câte două plăcuţe cu numărul de înregistrare.
Caracteristicile numărului de înscriere a acestuia pe vehicul, caracteristicile plăcuţei cu numărul de înregistrare, precum şi conţinutul certificatului de înregistrare sunt prevăzute în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Înregistrarea vehiculelor prevazute la Art. 1 se face în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului
b) actul de identitate al solicitantului în cazul persoanelor fizice şi certificatul de înmatriculare în cazul persoanelor juridice, în original şi în copie;
c) actul de proprietate al vehiculului în original şi copie;
d) dovada efectuării inspecţiei tehnice potrivit legii;
e) dovada de plată a taxei pentru vehicule lente (după caz);
f) dovada de plată a taxei de înmatriculare; 
g) dovada de plată a contravalorii certificatului de înregistrare;
h) dovada de plată a contravalorii plăcuţei cu numărul de înregistrare.
Plăcuţele cu numărul de înregistrare şi certificatul de înregistrare se eliberează personal solicitantului sau delegatului acestuia.
Art. 5.  Radierea vehiculelor prevazute la Art. 1 se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate a solicitantului în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare în cazul persoanelor juridice în original şi în copie;
c) actul de proprietate al vehiculului în original şi copie;

d) certificatul de înregistrare în original.
La radiere proprietarul vehiculului va preda Direcţiei Tehnice plăcuţa (plăcuţele) cu numărul de înregistrare.
Art. 6. Taxa de înregistrare este de 600.000 lei, contravaloarea certificatului de înregistrare este de 300.000 lei, iar contravaloarea unei plăcuţe de înregistrare este la nivelul stabilit conform selecţiei de ofertă în lei/buc.
Vehiculele aparţinând Primăriei municipiului Braşov precum şi instituţiilor publice, regiilor autonome, societăţilor comerciale şi serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Braşov sunt scutite de la plata taxei de înregistrare. Taxa de înregistrare; contravaloarea plăcuţei de înregistrare şi a certificatului de înregistrare vor fi reactualizate anual prin grija Direcţiei Fiscale, la propunerea Direcţiei Tehnice, în funcţie de creşterea indicilor preţurilor de consum.
Sumele încasate din plata taxelor de înregistrare, din cea a contravalorii plăcuţelor cu numărul de înregistrare şi a certificatului de înregistrare se fac venit la bugetul Consiliului Local al municipiului Braşov.
Art. 7. Valoarea de achiziţie a plăcuţelor de înregistrare şi a certificatelor de înregistrare va fi achitată din taxele speciale.
Art. 8. Vehiculele prevăzute la Art. 1 vor circula pe trasee stabilite potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu excepţia vehiculelor destinate salubrizării oraşului.
După caz, traseele vor fi înscrise în autorizaţia eliberată în acest sens de către Direcţia Tehnică.
Art. 9. Prevederile prezentei hotărâri se completeaza cu cele prevazute în O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi H.G.R. nr. 85/2003 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, ambele republicate.
Art. 10. Primarul municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.