Hotărârea nr. 101/2005

OBIECT: DIMINUAREA ISLAZULUI COMUNAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, CU SUPRAFATA DE 39 HA DIN TRUPUL DE PASUNE "FÂNEATA" SITUAT ÎN CARTIERUL STUPINI, STR. BÂRSEI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE

HOTĂRÂREA NR. 101


Obiect: Privind diminuarea islazului comunal al municipiului Braşov, cu suprafaţa de 39 ha din Trupul de Păşune "Fâneaţă" situat în Cartierul Stupini, str. Bârsei f.n.

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 10.070/2005, ale Serviciului Valorificare Imobile, Cadastru şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind diminuarea islazului comunal al municipiului Braşov cu suprafaţa de 39 ha din Trupul de Păşune "Fâneaţă" situat în Cartierul Stupini, str. Bârsei f.n.;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 102 din 29 iunie 2001, Art. 1, alin. 2; Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2004, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38 (2), lit. f şi Art. 46 din Legea Adrninistraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă diminuarea islazului comunal al municipiului Braşov cu suprafaţa de 39 ha, reprezentând Trupul cu denumirea toponimică "Fâneaţă".
Art. 2. Se aprobă rezilierea contractelor de închiriere numerele 62.854/2004, 62.856/2004, 62.863/2004 şi neîncasarea taxelor de păşunat aferente, începând cu anul 2005.
Art. 3. Se modifică Art. 1, pct. 1.2. din Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2004, republicată, acesta urmand să aibă urmatorul continut: "1.2. Pentru Trupul Rogoaze (232 ha) din extravilanul municipiului Braşov, perioada de închiriere va fi de 3 ani".
Art. 4. Se modifică Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2004, republicată, aceasta urmând să aibă urmatorul conţinut: 
"Repartizarea speciilor pe Trupurile de păşune va fi următoarea:
- Trupurile Rogoaze, Stoffen, pentru bovine şi cabaline,
- Trupul Poiana Braşov pentru bovine, cabaline, ovine
- Trupurile Sub Padure şi Cristianul Mare numai pentru ovine".
Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2004 astfel modificată, va fi republicată.

Art. 6. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.