Hotărârea nr. 100/2005

OBIECT: APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A ACTIVITATII DE PUBLICITATE;RECLAMA SI AFISAJ ÎN MUNICIPIUL BRASOV;CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV;ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 28 FEBRUARIE 2005;ANALIZÂND EXPUNEREA D

HOTĂRÂREA NR. 100


Obiect: Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii
 de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Braşov.
 

Consiliul Local al municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2005; 
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate cu nr. 11.226/2005, ale Biroului Publicitate Reclama din cadrul Direcţiei Administrare Domeniu Public şi Privat, privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Braşov;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;
În temeiul Art. 38, lit. f şi Art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

                                                                  HOTĂRĂŞTE:


Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în municipiul Braşov, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 27 februarie 1994 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 31 ianuarie 1997, precum şi orice altă dispoziţie contrară.
Art. 3. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.