Hotărârea nr. 10/2005

OBIECT: AVIZAREA DOCUMENTATIEI "FINALIZARE P.U.Z. - WARTHE II, BRASOV"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 26 IANUARIE 2005; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE, ÎNREGIS

HOTĂRÂREA NR. 10

Obiect: avizarea documentaţiei "Finalizare P.U.Z. - Warthe II, Braşov";

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 ianuarie 2005;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate, înregistrate sub nr. 58.981 din 17 decembrie 2004, ale Serviciului Amenajarea Teritoriului, Protecţia Mediului şi Gestiune Date Urbane, prin care s-a propus avizarea documentaţiei "Finalizare P.U.Z. -Warthe II, Braşov";
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi completată ulterior şi avizele solicitate prin certificatul de urbanism;
 În temeiul art. 38, lit. c şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

                                                                  HOTĂRĂŞTE:
 


Art. 1. Se avizează documentaţia "Finalizare P.U.Z. - Warthe II, Braşov", iniţiată de Primăria Municipiului Braşov şi elaborată de S.C PROJECT BRAŞOV S.A.
Art. 2. Până la faza de aprobare a documentaţiei, aceasta se va completa cu toate avizele şi cerintele impuse prin Certificatul de Urbanism nr. 4.445 din 17 septembrie 2004.
Art. 3. Suprafaţa aferentă pentru zona dotări sanitare va primi altă destinaţie după reorganizarea activităţii medicale a Spitalului de Pneumo-fiziologie şi mutarea acestuia într-o alta locaţie. Suprafaţa respectivă va fi preluată în Regulamentul aferent P.U.Z. conform celor mai sus menţionate.
Art. 4. Primarul Municipiului Braşov  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.