Hotărârea nr. 99/2003

OBIECT: REGLEMENTAREA SITUATIEI GRADINITEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR.31 BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 651/1.317/2002, PRIN CARE SE PROPUNE REGLEMEN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 99

din data de 31 martie 2003

 

 Obiect:  reglementarea situaţiei Grădiniţei cu program prelungit nr.31 Braşov;

 

  Consiliul  Local al  Municipiului  Braşov,  întrunit în şedinţă la data de  31 martie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 651/1.317/2002, prin care se propune reglementarea situaţiei Grădiniţei cu program prelungit nr. 31 Braşov;
 În temeiul art.38,  lit. f  şi  j din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art. 1. Se aprobă plata sumei de 700 Euro/lună, către S.C. LUCA S.R.L., proprietarul imobilului situat în Braşov, Str. Nicopole nr. 34 A, în care funcţionează Grădiniţa cu program prelungit nr. 31, începând cu data de 1 martie 2003, pâna la data de 15 iunie 2003, cu posibilitatea prelungirii contractului de închiriere.

 Art. 2. Chiria de 700 Euro/lună,  va fi plătită în lei la cursul comunicat de  Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata, din bugetul local.

 Art. 3. Imobilul menţionat la art. 1 va fi destinat exclusiv activităţii  didactice a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat - Grădiniţa cu program prelungit nr. 31.

 Art. 4. Se mandatează Primarul Municipiului Braşov să încheie contractul de locaţiune cu proprietarul imobilului prevăzut la art.1.