Hotărârea nr. 98/2003

OBIECT: PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE NR. 31.828 DIN 22.12.2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 493/24.01. 2003, PRIVIND PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE L

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 98

din data de 31 martie 2003

 


 Obiect:  prelungirea contractului de locatiune nr. 31.828 din 22.12.2000

 


 Consiliul  Local al  Municipiului Braşov, întrunit în sedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 493/24.01. 2003, privind prelungirea contractului de locaţiune nr.  31.828 din 22.12.2000;
 În temeiul art. 38, lit. n, s şi art.46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă prelungirea contractului de locaţiune nr. 31.828 din 22.12.2000, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 1.03.2003.

 Art. 2.  Se aprobă plata chiriei de 1.000 Euro/lună, din bugetul local.

 Art. 3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 126/1998.

 Art. 4.  Părţile vor putea renunţa la contract cu condiţia anunţării acestei intenţii cu 30 de zile înainte.

 Art. 5. Primarul municipiului Braşov va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.