Hotărârea nr. 96/2003

OBIECT: CONCESIONAREA DIRECTA A TERENURILOR AFERENTE GARAJELOR SITUATE ÎN BRASOV, STR.AGRISELOR NR.12 CATRE FOTA STAN, BORS IOAN, GORA MOLDOVAN EVA, CODREANU DORU, ZARA NICOLAE, CONTU GHEORGHE SI TOMESCU ADRIAN -PETRE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 96

din data de 31 martie 2003

 

 Obiect: concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str.Agrişelor nr.12 către  Fota Stan, Bors Ioan, Gora Moldovan Eva, Codreanu Doru, Zara Nicolae, Contu Gheorghe si Tomescu Adrian -Petre; 

 

 Consiliul Local al  Municipiului   Braşov, întrunit  în  şedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 1.762/2003,  prin care se propune concesionarea directă a terenurilor aferente garajelor situate în Braşov, str. Agrişelor nr. 12.
 Având în vedere H.C.L. nr. 21/2000, H.C.L. nr.  55/2001 şi art. 14 din Legea nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 453/2001 (privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor); adresele nr. 7.667/2002 şi  nr. 18.238/2002 a S.C.  ICIM  S.A. Braşov;
 În temeiul H.C.L.  nr. 21/2000, art. 38 lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

 H O T Ă R Ă Ş T E:
 

 Art. 1. Se recunoaşte dreptul de proprietate  al domnilor Fota Stan, Bors Ioan, Gora  Moldovan Eva, Codreanu Doru, Zara Nicolae, Contu Gheorghe si Tomescu Adrian - Petre,  asupra imobilelor – garaje, situate in Brasov, str. Agrişelor nr.12 construite în baza  A.C.  nr.  367/1967, A.C. nr.  130/1971.


 Art. 2.  Se aprobă concesionarea directă a terenurilor aflate în proprietatea Statului Român, aferente garajelor situate în Braşov, str. Agrişelor nr.12 ce se vor înscrie in C.F.  nr. 28006 Brasov cu :
 -  nr. top. 6182/1/2/1/2   în suprafaţă de 14,00 mp către  Fota Stan ;
 -  nr. top. 6182/1/2/1/3   în suprafaţă de 14,00 mp  către Bors Ioan ;
 -  nr. top. 6182/1/2/1/4   în suprafata de 14,00 mp către  Gora Moldovan Eva; 
 -  nr. top. 6182/1/2/1/5   în suprafaţă de 14,00 mp către Codreanu Doru ;
 -  nr. top. 6182/1/2/1/6   în suprafaţă de 16,50 mp către Zara Nicolae ;
 -  nr. top. 6182/1/2/1/7   în suprafaţă de 15,00 mp către Contu Gheorghe ;
 -  nr. top. 6182/1/2/1/8   în suprafaţă de 15,00 mp către  Tomescu Adrian Petre ;


 Art. 3.  Preţul terenurilor  menţionate la art. 2, este de 30 USD/mp, revenind o redevenţă anuală de 1,2  USD/mp.  

 Art. 4.  Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.


 Art. 5. Se revocă dreptul de administrare operativă a “ICIM” Braşov, pentru terenul identificat in C.F. nr. 28006 cu nr. top.  6182/1/2/1 si terenul identificat in C.F. nr. 28657 cu  nr. top.  6175/1/1/1.


 Art. 6.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.