Hotărârea nr. 95/2003

OBIECT : COMPLETAREA ART. 3 DIN HOTARÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 43/2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 933/02/2003, PRIN CARE SE PROPUNE COMPLETAREA ART

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 95

din data de 31 martie 2003

 


 Obiect : completarea art. 3 din  Hotărârea Consiliului Local  nr. 43/2003;


 Consiliul Local al Municipiului Brasov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând Expunerea de motive nr. ad.  933/02/2003, prin care se propune completarea art. 3 din H.C.L.nr. 43/2003.
 Având în vedere prevederile art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor .
 In  temeiul  art. 38,  lit. f  şi art.46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E:


 Art. 1.  Se aprobă completarea  art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2003, astfel : "Destinatia terenului menţionat  la art. 1 este pentru construcţii şi fermă agrozootehnică iar concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 5 ani."

 Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local  nr. 43/2003, completată conform art. 1 din prezenta hotărâre va fi republicată.

 Art. 3. Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obiect: reglementarea situaţiei juridice a terenului aferent construcţiilor deţinute de                 Beta Ana şi Beta Ştefan, în Braşov, cartier Stupini, str. Fagurului nr. 1;

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24 februarie 2003;
Analizând  Expunerea de motive nr. 933/2002 a Serviciului Public Patrimoniu - Serviciul Valorificare Imobile, privind concesionarea terenului aferent fermei agrozootehnice deţinută de Beta Ana şi Beta Ştefan;
Având în vedere prevederile art. 494 (3) din Codul Civil, art. 1, alin. 2 din Legea          nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;
In temeiul art. 38, lit. f şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.  215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 Art. 1.  Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică a terenului aferent fermei agrozootehnice, situat în Braşov, cartier Stupini, str. Fagurului nr. 1, înscris în C.F. nr. 31159, cu nr. top.  10928/89/2/2, în suprafaţă de 889 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către  Beta Ana şi Beta Ştefan.

 Art. 2.  Preţul terenului menţionat la art. 1, determinat în condiţii de piaţă este de            10 USD/m.p., revenind o redevenţă anuală de 0,4 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a  României pentru ziua în care se face plata.

 Art. 3. Destinaţia terenului menţionat la art. 1 este pentruu construcţii şi fermă agrozootehnică, iar concesionarea se face pe o perioadă de 5 ani.

 Art. 4. Serviciul Public Patrimoniu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.