Hotărârea nr. 94/2003

OBIECT: MODIFICAREA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. . 113/1996; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. 390/2003, CU PRIVIRE LA MODIFICAREA H.C.L NR. 113/1996, REFERI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 94

din data de 31 martie 2003

 

 Obiect: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 113/1996;


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
 Analizând expunerea de motive nr. 390/2003, cu privire la modificarea H.C.L  nr. 113/1996,  referitoare la suprafeţele de teren aferente spaţiilor aparţinând S.C. COMIX S.C.C.A.;
 Având în vedere tabelul de dezmembrare întocmit de expert Ţepuşe Mircea cu privire la spaţiul comercial al S.C. COMIX S.C.C.A., situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 65, bl. 47; Decizia nr. 652/31.10.1981 a Consiliului Popular al Municipiului Braşov, privind atribuirea terenului în B-dul Griviţei nr. 65, bl. 47;
 În temeiul art. 38, lit. f  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E:  

 Art. 1.  Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 113/1996 referitoare la suprafaţa de teren aferentă spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul Griviţei nr. 65, bl. 47, astfel :
 -  suprafaţa de teren  aferentă  spaţiului comercial, proprietar  S.C. COMIX S.C.C.A.,  înscris în CF nr.30447,  nr.top.  9219/11/1/3/2/1/1/1/1/161 este de 180 m.p., în loc
    de 9,784 m.p. din totalul de 1.338 m.p. aferent întregului imobil.

 Art. 2. Contractul de concesiune nr. 24.899/1996 încheiat între Municipiul Braşov şi     S.C. COMIX S.C.C.A., privind suprafaţa de teren concesionată se va modifica conform art. 1 din prezenta hotărâre.

 Art. 3.  Serviciul Public Patrimoniu va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.