Hotărârea nr. 93/2003

OBIECT: SCUTIREA DE LA PLATA A MAJORARILOR SI PENALITATILOR DE ÎNTÂRZIERE ÎN VALOARE DE 92.368.324 LEI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL NR. 71.543/2002 AL DIRECTIEI FISCALE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 93

din data de 31 martie 2003

 

Obiect: scutirea de la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere în valoare  de 92.368.324 lei;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând  referatul nr. 71.543/2002 al Direcţiei Fiscale Braşov, având ca obiect calcularea punctajului final, în vederea acordării înlesnirilor la plata obligaţiilor la bugetul local, acordate Societăţii Comerciale AGROTRANSPORT S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 1 şi art. 14 din O.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare, prevederile art. 1, alin. 7, lit. c din H.G. nr. 794/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;
În temeiul art. 38, lit. d  şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă scutirea  de la plată a majorărilor şi penalităţilotr de întârziere în valoare de 92.368.324 lei, datorate de S.C.  AGROTRANSPORT  S.A.


Art. 2.  Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov  vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.