Hotărârea nr. 92/2003

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA ÎMPOTRIVA HOTARÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 521 DIN 23 DECEMBRIE 2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL NR. 14.092 AL DIRECTIEI FISCALE BRASO

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 92

din data de 31 martie 2003

 

Obiect: reclamaţia administrativă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 521  din 23 decembrie 2002;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând  referatul nr. 14.092 al Direcţiei Fiscale Braşov, având ca obiect respingerea reclamaţiei administrative, formulată de Asociaţia Investitorilor din Poiana Braşov, privind modificarea  H.C.L. nr. 521 din 23 decembrie 2002, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice, prevăzute de O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ;
În temeiul art. 38, alin. 3 şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se respinge reclamaţia administrativă a Asociaţiei Investitorilor din Poiana Braşov, împotriva H.C.L. nr. 521 din 23 decembrie 2002, privind stabilirea impozitelor  şi taxelor locale datorate de contribuabili persoane juridice, prevăzute de O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale, republicată.


 Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.