Hotărârea nr. 91/2003

OBIECT: RECLAMATIA ADMINISTRATIVA FORMULATA DE S.C. SERCONS S.A.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE NR. AD. 53.229/2002 SI RAPORTUL DE SPECIALITATE NR. AD. 53.229/

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 91

din data de 31 martie 2003

 

Obiect:  reclamaţia  administrativă formulată de S.C. SERCONS S.A.;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând Expunerea de motive nr. ad.  53.229/2002 şi Raportul de specialitate  nr. ad. 53.229/2002, ale Direcţiei Fiscale prin care se propune analizarea reclamaţiei administrative formulate de S.C. SERCONS S.A., împotriva H.C.L. nr. 17 din 27 ianuarie 2003;
Având în vedere prevederile art. 1, art. 10, alin. 3 şi art. 12 din O.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare şi H.G. nr. 794/2002, pentru aprobarea normelor metodologice privind  procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata  impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale şi art. 5 din Legea nr. 29/1990, privind contenciosul administrativ;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se admite reclamaţia administrativă nr. 53.229 din 4 martie 2003, formulată de S.C. SERCONS S.A. şi în consecinţă se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din  27 ianuarie 2003.

Art. 2.  Se aprobă acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare acordate Societăţii Comerciale SERCONS S.A., astfel: eşalonarea la plată pe o perioadă de 24 de luni, cu trei luni perioadă de graţie cuprinsă în perioada de eşalonare a impozitului pe clădiri în sumă de 165.574.409 lei şi a impozitului pe teren în sumă de 48.173.975 lei.

Art. 3.  Se aprobă scutirea la plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere în sumă de 612.285.412 lei, de către Societatea Comercială SERCONS S.A., cu condiţia  achitării integrale a debitului până la data de 30 aprilie 2003.

Art. 4.  În termen de 60 de zile de la semnarea convenţiei în conformitate cu  prevederile art. 6 din O.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare, societatea comercială beneficiară va constitui o garanţie  în sumă de 17.812.366  lei.

Art. 5.  Societatea comercială beneficiară, va transmite organului de specialitate al creditorului bugetar la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii orice intenţie  de înstrăinare de active pe perioada derulării înlesnirilor la plată.

Art. 6.  Înlesnirile la plată îşi pierd valabilitatea în situaţia în care debitoriii nu îşi achită obligaţiile bugetare curente cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenţiei încheiate în baza prevederilor O.G. nr. 40/2002, privind recuperarea arieratelor bugetare.


Art. 7.  Nerespectarea termenelor de plată  şi a condiţiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată, atrage anularea acestora, începerea urmăririi silite pentru întreaga sumă neplătită precum şi obligaţia la plată a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de întârziere, calculate de la data la care termenele şi condiţiile nu au fost respectate.


Art. 8.  Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.