Hotărârea nr. 90/2003

OBIECT: MODIFICAREA CONVENTIILOR DE PARTENERIAT APROBATE PRIN H.C.L. NR. 24/2002 SI H.C.L. NR. 26/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXP

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 90

din data de 31 martie 2003

 

Obiect: modificarea Convenţiilor de parteneriat aprobate prin H.C.L. nr. 24/2002  şi H.C.L. nr. 26/2002;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Direcţiei  Administraţie Publică Locală, înregistrată cu nr. 16.795 din 25 martie 2003, prin care s-a propus modificarea Convenţiilor de parteneriat  aprobate prin  H.C.L. nr. 24/2002 şi H.C.L. nr. 26/2002;
Având în vedere H.C.L. nr. 71/2003 - privind organizarea Direcţiei de Servicii Sociale;
În temeiul art. 38, lit. s, art. 46, pct. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Începând cu data prezentei hotărâri se modifică Convenţiile de parteneriat aprobate prin H.C.L. nr. 24/2002 şi H.C.L. nr. 26/2002, conform anexelor 1 şi 2.

 

Art. 2. Directorul Direcţiei de Servicii Sociale va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.