Hotărârea nr. 9/2003

OBIECT: TRECEREA ÎN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI BRASOV A CENTRALEI TERMICE METROM (CAF 100 GCAL/H) SI A ANEXELOR AFERENTE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA ORDINARA LA DATA DE 27 IANUARIE 2003; ANALIZÂND LA INITI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 9

din data de 27 ianuarie 2003

 


Obiect: trecerea în proprietatea publică a municipiului Braşov a Centralei Termice  Metrom (CAF 100 Gcal/h) şi a anexelor aferente;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2003;  
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov,  Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 4.239/2003, prin care s-a propus trecerea în proprietatea publică a Centralei Termice Metrom (CAF 100 Gcal/h) şi a anexelor aferente;
Având în vedere prevederile art. 8 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul acestora;
În temeiul art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea publică a municipiului Braşov, a Centralei Termice Metrom (CAF 100 Gcal/h) şi a anexelor aferente, cu titlu gratuit  şi fără nici un fel de sarcini.


Art. 2.  R.A. TERMO va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.