Hotărârea nr. 89/2003

OBIECT: DESEMNAREA DIRECTIEI DE SERVICII SOCIALE CA EXECUTANT AL PROIECTULUI RICOP "CENTRUL INTEGRAT PENTRU PERSOANE FARA ADAPOST"; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 89

din data de 31 martie 2003

 


Obiect:  desemnarea Direcţiei de Servicii Sociale ca executant al  proiectului RICOP  "Centrul Integrat pentru Persoane fără Adăpost";

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 16.794 din 25 martie 2003, prin care s-a propus desemnarea Direcţiei de Servicii Sociale ca executant al proiectului  RICOP "Centrul Integrat pentru Persoane fără Adăpost";
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 60/2003, privind aprobarea contractului de parteneriat între Municipiul Braşov, Societatea Română de Cruce Roşie - Filiala Braşov şi Asociaţia "Empatia Braşov", în scopul dezvoltării  şi diversificării activităţii Centrului pentru persoane fără adăpost, H.C.L. nr. 71/2003, privind înfiinţarea Direcţiei de Servicii Sociale;
În temeiul art. 38, lit. i şi s, art. 46 pct. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Se aprobă desemnarea Direcţiei de Servicii Sociale ca executant al proiectului RICOP "Centrul  Integrat pentru Persoane fără  Adăpost".

Art. 2.  Direcţia de Servicii Sociale va încheia contractele de muncă  pentru personalul angajat în vederea derulării proiectului RICOP "Centrul  Integrat pentru Persoane fără Adăpost", începând  cu data de 1 martie 2003.

Art. 3.  Directorul Direcţiei de Servicii Sociale  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.