Hotărârea nr. 88/2003

OBIECT: ÎNFIINTAREA COMISIEI DE MONITORIZARE SI CONTROL A SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND SOLICITAREA SERVICIULUI SPECIA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 88

din data de 31 martie 2003

 


Obiect:  înfiinţarea comisiei de monitorizare şi control a Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând solicitarea Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân  înregistrată sub nr. 17.062 din 26 martie 2003, prin care se propune constituirea Comisiei de monitorizare şi control a activităţii  Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân ;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 46/2002, modificată conform H.C.L. nr.120/2002, prin care  s-a înfiinţat Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără  Stăpân ;
În  temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se constituie Comisia de monitorizare şi control a Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, care va avea următoarea componenţă:
 - Viceprimar de resort;
 - Preşedintele Comisiei nr. 6 a Consiliului Local  
 - Un reprezentant al Serviciului Public Patrimoniu
 - Secretarul Municipiului Braşov - fără drept de vot.

Art. 2. Persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.