Hotărârea nr. 87/2003

OBIECT: ORGANIZAREA ZILELOR BRASOVULUI SI ALOCAREA FONDURILOR NECESARE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 87

din data de 31 martie 2003

 

Obiect:  organizarea ZILELOR BRAŞOVULUI şi alocarea fondurilor necesare;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului  Relaţii Internaţionale din cadrul Departamentului Servicii Interne, înregistrate sub nr. 16.850/2003, prin care s-a propus aprobarea organizării ZILELOR BRAŞOVULUI şi alocarea fondurilor necesare pentru ediţia a 2-a, având în vedere prevederile H.C.L. nr. 518/1995, H.C.L. nr. 43/2002;
În temeiul art. 38, lit. d din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă organizarea ZILELOR BRAŞOVULUI, ca manifestare anuală, în perioada sezonului estival şi în colaborare cu Consiliul Judeţean Braşov.

Art. 2. Se aprobă alocarea sumei de 220 milioane lei, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de Sărbătoarea Junilor.

Art. 3.    Plata se va face din capitolul 51.02.20 - autorităţi publice, diminuându-se în mod corespunzător cap. 95.02. Fond de rezervă.


 Art. 4. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.