Hotărârea nr. 86/2003

OBIECT: INSTITUIREA UNOR TAXE ZILNICE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, A SERVICIULUI ADMINISTRARE STRAZI, ÎN

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 86

din data de 31 martie 2003

 

Obiect: instituirea unor taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând Expunerea de motive anexată, a Serviciului Administrare Străzi, înregistrată sub nr. 16.626/2003, prin care se propune instituirea unor taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice prevăzute în O.G. nr. 36/2002, privind impozitele şi taxele locale;
Având în vedere prevederile  art. 48 din O.G. nr.36/2002 şi H.G. nr. 1.278/2002, privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 36/2002;
În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Taxa pentru ocuparea domeniului public cu depozitarea de pământ, moloz, materiale de construcţii = 4.350 lei/m.p./zi.

Art. 2.  Taxele pentru ocuparea domeniului cu schele, utilaje şi instalaţii  pentru lucrări, sunt  cele prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Taxele pentru ocuparea domeniului public cu lucrări de săpătură pentru pozarea reţelelor tehnico-edilitare sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4.  Taxele pentru ocuparea domeniului public cu lucrări de intervenţii de urgenţă la avariile reţelelor de utilitate publică (apă, canal, gaz, electricitate, termice, telefonice, etc.), sunt cele  prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
 
Art. 5. Regiile autonome şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local care efectuează lucrări de  intervenţii urgente la instalaţiile de utilitate publică sunt scutite de la plata taxelor pe o perioadă de 48 de ore.

Art. 6. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.