Hotărârea nr. 85/2003

OBIECT: STABILIREA UNOR TAXE SPECIALE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, A SERVICIULUI ADMINISTRARE STRAZI SI ÎNREGISTRATA SUB NR. 16.625/2003, PRIN CARE S-A

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 85

din data de 31 martie 2003

 


Obiect:  stabilirea unor taxe speciale;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând Expunerea de motive anexată, a Serviciului Administrare Străzi şi înregistrată sub nr. 16.625/2003, prin care s-a propus stabilirea unor taxe speciale, în conformitate cu Legea nr. 189/1998;
Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale;
În temeiul art. 38, lit. d  şi art. 46  din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.  Taxele pentru eliberarea permiselor de liberă trecere sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2.  Taxa pentru eliberarea permiselor de taximetrie = 180.000 lei/buc.

Art. 3.  Taxele speciale instituite conform prezentei hotărâri, constituie venituri cu destinaţie specială a bugetului local şi vor fi utilizate pentru siguranţa circulaţiei - subcapitolul 630202.

Art. 4. Primarul municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor  asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.