Hotărârea nr. 83/2003

OBIECT: ALOCAREA DIN FONDUL DE REZERVA A SUMEI DE 62.945.250 LEI LA CAPITOLUL 84.02. - TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND REFERATUL NR. 10.257/2003 AL DIRE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 83

din data de 31 martie 2003

 

Obiect: alocarea din fondul de rezervă a sumei de 62.945.250 lei la capitolul 84.02. - Transferuri către alte bugete:


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând referatul nr. 10.257/2003 al Direcţiei Economice, prin care se propune alocarea din fondul de rezervă a sumei de 62.945.250 lei la capitolul 84.02. - Transferuri către alte bugete;
Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 4, alin. 1 din Normele Metodologice  de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a  copilului aflat în dificultate şi a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile O.U.G. nr. 26/1997, aprobate prin H.G. nr. 457/2000;
În temeiul art. 38, lit. s şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă alocarea din fondul de rezervă a sumei de 62.945.250 lei la capitolul 84.02. - Transferuri către alte bugete, în vederea finanţării activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate şi a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile O.U.G. nr. 26/1997.


Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.