Hotărârea nr. 82/2003

OBIECT: APROBAREA TARIFELOR PE OPERATIUNI ALE SERVICIULUI SPECIALIZAT DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE HINGHERIT-ECARISAJ ÎN AFARA MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDI

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR. 82

din data de 31 martie 2003

 

Obiect:  aprobarea  tarifelor pe operaţiuni ale Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân privind desfăşurarea activităţii de hingherit-ecarisaj în afara Municipiului Braşov;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând referatul nr. 15.743 din 21 martie 2003, al Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, prin care se propune aprobarea tarifelor  pe operaţiuni ale Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, pentru desfăşurarea activităţii de hingherit - ecarisaj în afara Municipiului Braşov;
Având în vedere prevederile  art. 38, alin. 2, lit. i din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
În temeiul art. 38, alin. 2,  lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă tarifele pe operaţiuni ale Serviciului Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân, pentru desfăşurarea activităţii de hingherit - ecarisaj în afara Municipiului Braşov, după cum urmează:
 - Prindere câine  - 80.000 lei/buc.
 - Transport   - 70.000 lei/buc.
 - Eutanasiere   - 35.000 lei/buc.
 - distrugere cadavre  - 35.131 lei/kg.
 la S.C. PROTAN S.A. CODLEA

 Art. 2.  Serviciul Specializat de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.