Hotărârea nr. 81/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - VILA ÎN POIANA BRASOV - ZONA CAMELIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, ÎNREGISTRATA CU NR. AD. 41.120/02/2003 A SERVICIULUI STRATE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 81

din data de 31 martie 2003

 

Obiect: aprobare P.U.D. - Vilă în Poiana Braşov - zona Camelia;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând Expunerea de motive anexată, înregistrată cu nr.  ad. 41.120/02/2003 a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură Urbanism, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Vilă în Poiana Braşov - zona Camelia;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Vilă în Poiana Braşov - zona Camelia, iniţiat de S.C. COMESAD DRUMURI  S.R.L. şi elaborat de S.C. AIBA PROIECT S.R.L.


Art. 2.  Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.