Hotărârea nr. 80/2003

OBIECT: OFERTA DE PROGRAM P.N.U.D. (PROGRAMUL NATIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE); CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS AVIZAREA PARTICIPARI

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 80

din data de 31 martie 2003

 

Obiect: oferta de program P.N.U.D. (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare);

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând Expunerea de motive anexată, prin care s-a propus avizarea participării Municipiului Braşov la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul unui program propriu denumit "O Românie Frumoasă", conform referatului Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură -  Urbanism, înregistrat cu nr. 14.225/2003;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
În temeiul art. 38, lit. u  şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă participarea Municipiului Braşov la Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare sub denumirea "O Românie Frumoasă", având ca linie directoare lucrări de restaurare şi reabilitare a patrimoniului construit din centrul istoric al Municipiului Braşov.


Art. 2. Primarul municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.