Hotărârea nr. 79/2003

OBIECT: CONSTITUIREA COMISIEI DE MONITORIZARE SI CONTROL A CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CRESA NR. 2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND SOLICITAREA CENTRULUI DE EXECUTIE BUGETARA - CR

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 79

din data de 31 martie 2003

 


Obiect: constituirea comisiei de monitorizare şi control a Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând solicitarea Centrului de Execuţie Bugetară - Creşa nr. 2, privind constituirea Comisiei de monitorizare şi control care să asigure desfăşurarea activităţilor economico-administrative ale centrului, înregistrată sub nr. 15.698/2003;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 459/2002;
În temeiul art. 38, lit. i şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Activitatea Centrului de Execuţie Bugetată - Creşa  nr. 2, va fi monitorizată şi controlată de către o comisie a Consiliului Local Braşov, având următoarea componenţă:
 - d-na Melania Ţop   - consilier local
 - dl. Adrian Gabor  - consilier local
 - dl. Gheorghe Scripcaru - viceprimar
 - dl. Ioan Ioniţă  - viceprimar
 - dl. Arnold Ungureanu - director D.A.P.L. 
 - dl. Nicolae Paraschiv - fără drept de vot

 Art. 2.  Persoanele menţionate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.