Hotărârea nr. 78/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - CENTRU COMERCIAL - CALEA BUCURESTI F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 78

din data de 31 martie 2003

 


Obiect: aprobare  P.U.D. - Centru Comercial - Calea Bucureşti f.n.;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură - Urbanism, înregistrat cu  nr. ad. 35.431/02/2003, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Centru Comercial  - Calea Bucureşti f.n.;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Centru Comercial - Calea Bucureşti  f.n. iniţiat de S.C. HIPROMA S.A. şi elaborat de S.C. AIBA PROIECT S.R.L. 


Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.