Hotărârea nr. 77/2003

OBIECT: APLICAREA PREVEDERILOR ART. 8, ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 416/2001, PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV EX

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 77

din data de 31 martie 2003

 


Obiect: aplicarea prevederilor art. 8, alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;

 


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului de Ajutor Social din Direcţia Economică, înregistrate  cu nr. 10.083/21.02.2003, prin care s-a propus aplicarea prevederilor art. 8, alin. (2) din Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat şi art. 15 din H.G. nr.1099/2001, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001;
În temeiul art. 38, alin. (2), lit. s din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar  putea obţine din vânzarea clădirilor  şi spaţiilor locative şi limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea terenurilor, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din utilizarea clădirilor şi terenurilor (chirie), conform anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Se aprobă limita minimă de 200.000 lei/hectar/lună, conform prevederilor Legii arendei nr. 16/1994, completată cu Ordinul nr. 26/1994, privind Normele metodologice orientative de calcul a arendei.

Art. 4.  Se aprobă limitele minime ale veniturilor care s-ar putea obţine din valorificarea  animalelor deţinute în gospodărie, conform anexei 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5.  Se aprobă lista  bunurilor mobile care nu sunt considerate strict necesare  nevoilor familiilor, pentru solicitanţii sau beneficiarii de ajutor social, conform anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Nu se  aprobă acordarea ajutorului social sau, după caz, încetează plata acestuia, dacă în urma anchetei sociale se constată:
 - existenţa bunurilor mobile ce nu sunt considerate necesare nevoilor pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;
 - realizarea unor venituri din activităţi ilegale sau prestarea oricărei  munci cu sau fără contract.


Art. 7.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.