Hotărârea nr. 76/2003

OBIECT: ÎNCHEIEREA PARTENERIATULUI DINTRE MUNICIPIUL BRASOV SI ASOCIATIA MITROPOLITAN GRECO - CATOLIC BLAJ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV,

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 76

din data de 31 martie 2003

 


Obiect: încheierea parteneriatului dintre Municipiul Braşov şi Asociaţia Mitropolitan Greco - Catolic Blaj;


Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Autoritate Tutelară din cadrul Direcţiei Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr.  14.085/13.03.2003, prin care se propune încheierea unui parteneriat între Municipiul Braşov şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco - Catolic Blaj, în vederea funcţionării Cantinei Sociale Mobile
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 272/2002 şi ale Legii nr. 208/1997, privind cantinele de ajutor social, art. 3, lit. d şi art. 12;
În temeiul art. 38, lit. i, s, x din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă parteneriatul între Municipiul Braşov şi Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, în vederea continuării funcţionării Cantinei Sociale Mobile şi contractul anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.  Se aprobă regulamentul de administrare şi funcţionare a Cantinei Sociale Mobile, conform anexei 2 a prezentei hotărâri.

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.