Hotărârea nr. 75/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - MODIFICATOR - GARAJE INDIVIDUALE - STR. C. COSMINULUI ; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE SI RAPORTUL DE SPECIALITATE AL SERVICIULUI STRATEG

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 75

din data de 17 martie 2003

 

Obiect: modificare"P.U.D. - Unitate turistică de cazere, str. 13 Decembrie  nr. 38",  aprobat cu H.C.L. nr. 257/2002;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând Expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei "Modificare P.U.D. - Unitate turistică de cazare, str. 13 Decembrie nr. 38", aprobat prin H.C.L. nr. 257/2002 şi raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare  şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Direcţiei Arhitectură - Urbanism, înregistrată cu nr. 6.909/2003;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă documentaţia "Modificare P.U.D. - Unitate turistică de cazare, str. 13 Decembrie nr. 38", aprobat cu H.C.L. nr. 257/2002.


Art. 2.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 257/2002.


Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.