Hotărârea nr. 74/2003

OBIECT: MODIFICARE"P.U.D. - UNITATE TURISTICA DE CAZERE, STR. 13 DECEMBRIE NR. 38", APROBAT CU H.C.L. NR. 257/2002; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 31 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 74

din data de 31 martie 2003

 

Obiect: aprobare  P.U.D. - Modificator - garaje individuale - str. C. Cosminului ;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2003;
Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură - Urbanism, înregistrate cu nr. 10.786/2003, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Modificator - garaje individuale - str. C. Cosminului;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului României nr. 63/2002;
În temeiul art. 38, lit. u şi art. 46.1. din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001;

H O T Ă R Ă Ş T E :


Art. 1.  Se aprobă documentaţia "Modificare P.U.D. - Garaje individuale str. Codrii Cosminului", aprobat prin  H.C.L. nr. 78/2002, iniţiat de Asociaţia de Proprietari nr. 1 şi elaborat de S.C. PLAN PROIECT S.R.L.

Art. 2.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 78/2002.

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.