Hotărârea nr. 73/2003

OBIECT: APROBARE P.U.D. - EXTINDERE CLADIRE BIROURI SI PARCARE STR. DOROBANTILOR NR. 4 B; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MARTIE 2003; ANALIZÂND EXPUNEREA DE MOTIVE ANEXATA, PRIN CARE S-A PROPUS APROBARE P.U

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 73

din data de 17 martie 2003

 

 Obiect: aprobare P.U.D. - Extindere clădire birouri şi parcare  str. Dorobanţilor nr. 4 B;

 


 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând Expunerea de motive anexată, prin care s-a propus aprobare P.U.D. - Extindere clădire birouri şi parcare, str. Dorobanţilor nr. 4 B, a Serviciului Strategie, Dezvoltare, Amenajarea Teritoriului din Direcţia Arhitectură - Urbanism, înregistrat cu nr. 9.983/2003;
 Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, modificată prin Legea nr. 453/2001;
 În temeiul art. 38, lit. c şi k şi art. 46.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă P.U.D. - Extindere clădire, birouri şi parcare, str. Dorobanţilor nr. 4 B, iniţiat de Zinger Maor şi Ana Geanina şi elaborat de S.C. AGENŢIA SÂRBU S.R.L.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.