Hotărârea nr. 72/2003

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL RECTIFICAT AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2003; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 MARTIE 2003; ANALIZÂND LA INITIATIVA PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRASOV, EXPUNEREA DE MOTIVE SI RA

 

 

H O T Ă R Â R E A  NR. 72

din data de 17 martie 2003

 

 Obiect: aprobarea bugetului local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2003;

 

 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 martie 2003;
 Analizând la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 13.100 din 13 martie 2003, prin care s-a propus rectificarea bugetului local al Municipiului Braşov;
 Având în vedere art. 5, alin. 3, art. 20, al. 4, art. 14 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale;
 În temeiul art. 38, lit. d şi art. 46 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,


H O T Ă R Ă Ş T E :


 Art. 1.  Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2003 în sumă de 1.509.633.022 mii lei la partea de venituri şi 1.509.633.022 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 Art. 2.  Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.